Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

28 Май 2020

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания?

Диагноза ли е СОП?

Като логопед и специален педагог ежедневно работя с деца с и без СОП. Но какво точно означава това СОП? Трябва ли като родител да се притеснявам, че детето ми е СОП?

СОП е синоним на използвания в англоезичната педагогическа литература термин chidren with special educational needs, с който се прави отказ от използваните медицински категории, като акцента се поставя върху образователните нужди на детето и педагогическият аспект на въздействие. Или казано с друго думи, не е задължително детето Ви да има някакви медицински показатели и не означава задължително, че е болно от нещо!

СОП означава специфични образователни потребности продиктувани от различни затруднения в обучението му, поради:

 • Езикови-говорни нарушения;

Това е специфично езиково нарушение, което се характеризират с късно начало на речта и с нетипично за възрастта развитие на цялостната езикова система. Причините се дължат на поражения в мозъчната кора, започнали още преди развитието на речта. Характеризира се с липсата на експресивна реч, а когато се появи, думите са с неправилна звукова и сричкова структура, недоразвити са всички компоненти на езика – форма, съдържание и употреба. В последствие на това децата изпитват затруднения да се изразяват, да разказват и преразказват.

 • Аутизъм и синдром на Аспергер

Нарушенията от аутистичния спектър се характеризират със затруднения в социалните умения, езика и поведението. Трудностите се проявяват в различна степен при различните деца - при някои може да липсва вербална комуникация и очен контакт с останалите, а при други има развита реч и те се справят по-добре в социална ситуация. Изпитват трудност да планират бъдещето си, изпитват страх при промяна и/или невъзможност за справянето в непознати ситуации, прогнозирането на това какво следва или какво би могло да последва, разбирането на реакциите на хората. Децата с аутизъм често не умеят да разпознават чувствата на другите. Често остават асоциални и неприети от връстниците си.

Синдромът на Аспергер, наричан още високофункционален аутизъм, има различни характеристики и степени. Учениците с Аспергер синдром могат да бъдат много ценни в клас, когато някой от предметите е в сферата на техните интереси. Те са внимателни към детайлите, и могат да бъдат много стриктни, точни, надеждни и отдадени на каузата.

 • Хиперактивност и/или дефицит на вниманието (ХАДВ)

Дефицитът на вниманието може да бъде както с, така и без хиперактивност. Типични характеристики на синдрома са моторната неудържимост, слаба концентрация на вниманието, импулсивност и неовладяемост на моментните желания и настроение. В резултат на това се появяват вторично обусловени дефицити в ученето и социализацията. Важно е да се отбележи, че ХАДВ не се дължи на лошо възпитание, а е резултат от невробиологични фактори, свързани с промени в тези части на мозъка, които контролират импулсите и концентрацията. В други случаи обаче слабата концентрация на вниманието се явява вторично развита в резултат на когнитивни дефицити.

 • Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);

Увреденият слух (дори и частично) ограничава възможността да се долавят разликите между звуците, поради което думите се чуват и заучават грешно. Това затруднява съществено схващането на основните правила за структуриране на речта – устна и писмена.

Нарушеното зрение (в различна степен) води до липса на възможност да се правят разлики във форми, обърнати букви или числа; прескачат се думи и редове; нарушава се възприятието за дълбочина и разстояние, както и координацията между зрение и движения. Подобни проблеми могат да засегнат моторните умения, разбирането на прочетен текст, а така също и математическите умения.

 • Специфични обучителни трудности;

Това понятие се отнася до състояние, което вероятно е резултат от дисфункция на централната нервна система и обединява децата с дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия. Децата с такива затруднения са с нормален интелект, а често и с интелект над средното ниво, но същевременно имат изразени трудности в овладяването на едно или няколко от основните училищни умения (най-често четене). Характерни са както затруднения във възприятието и кодирането на информацията, така и недостатъчна интерсензорна интеграция, нарушения на сензомоторната координация и на езиковото развитие, ограниченост на паметта, вниманието, абстрактното мислене.

Дислексията е с неврологичен произход и е свързана със затруднения в четенето –налице е невъзможност да се усвоят (чрез стандартните обучителни подходи) връзките между звуците, буквите и думите, поради което трудно се разбира значението на прочетени фрази и текстове. Често се забелязват дефицити в речевите умения и моториката. От друга страна много от тези деца изпъкват с творческо  мислене, интуиция, умения за рисуване или артистични заложби.

Дисграфията се характеризира с невъзможност за учене, поради нарушения в уменията за писане. Симптомите са свързани с грешки в преписването на букви и думи, в последователността на буквите в думата и организацията и свързаността на написаното.

Дискалкулията е свързана с основните аритметични способности, като трудностите са във възприемането, разбирането или възпроизвеждането на количествена или пространствена информация. Учениците с дискалкулия помнят трудно факти, дати, цифри и процедури, не разбират простите концепции за числата и смятането, както и понякога бъркат цифри и букви. Дискалкулията се отразява и на способността на децата да запомнят и разпознават часа, да смятат цени и да измерват скорост или температура.

Диспраксията е нарушена способност за организиране и насочване на съзнателно движение. Често децата с диспраксия изглеждат тромави и непохватни, трудно усвояват грубите моторни движения, свързани с баланс и координация, както и фините движения, свързани с работа с предмети. Писането за тях е трудно, както и усвояването на клавиатурата. Много деца с диспраксия имат нисък мускулен тонус, но е важно да се отбележи, че не е задължително моторните умения да са тези, които затрудняват детето, а е по-скоро неспособността да се възприеме и разбере, планира и/или изпълни движението.

 • Хронични заболявания, които водят до някакви специфични потребности при образованието им;

Хроничните заболяваниясa незаразни болести, състояния или заболявания на организма, които протичат за дълъг период от време и прогресират бавно. Характерно за хроничните заболявания е, че болните се нуждаят от постоянни медицински грижи, което води до чести отсъствия на детето от учебния процес, а от там и до пропуски в изучавания материал.

 • Соматични заболявания– ортопедични, сърдечни, ендокринни, ревматични, онкохематологични и др.
 • Неврологични заболявания – наследствени и дегенеративни болести на централната и периферна нервна система (детска церебрална парализа).

В категорията специални образователни потребности се включват също и деца с:

 • Физически увреждания;
 • Умствена изостаналост;
 • Множество увреждания.

След като разяснихме картината, кои деца са СОП или кой не, става ясно, че не е задължително детето със СОП да има някакво увреждане.

Правилно ли е да се поставя „диагноза“ СОП на децата работещи със специалист? – Отново не! Дете или ученик може за определено време да се подпомага от даден специалист в детската градина или училището, но тази подкрепа е само докато има необходимост от нея.

Подпомогнато в една адекватна, стимулираща го среда от добър специалист, би могло отлично да се справи с учебния материал и да функционира като самостоятелен човек в обществото на равно с останалите си връстници.

 

 

Изготвил: логопед Теди Янева
Още публикации

img

КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

26.07.2022
КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ Орофациалната миофункционална терапия (ОМТ) е интердисциплина...
Повече
img

Как да се преборим с вредните навици при децата?

26.07.2022
Как да се преборим с вредните навици при децата? Най-често срещаните вредни на...
Повече
img

Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон и дишане през устата.

26.07.2022
Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон  и дишане през устата. ...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече
img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече
img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече
img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече
img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече
img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече
img

8 начина за определяне на готовността на детето за училище

22.03.2021
8 начина за определяне на готовността на детето за училище В края на месец март тази година, ще започне кам...
Повече
img

КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО?

09.03.2021
КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО? Нарушение на артикулацията означава, че де...
Повече
img

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД 03 – 10.03.2021 г.

22.02.2021
По повод Европейския ден на логопедията – 06 март, логопед Теодора Янева и тази година Ви предлаг...
Повече
img

ПОСЕЩЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

17.02.2021
Мили родители, Предвид създалата се епидемиологична обстановка с COVID-19 бих искала да Ви напомня, че в случай на симптоми на грип, настин...
Повече
img

МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.11.2020
МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Всички родители сме...
Повече
img

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ?

06.11.2020
ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ? ...
Повече
img

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

06.11.2020
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ Време ли е детето ми да тръгне на училище? ...
Повече
img

Изграждане на умения за слушане.

02.11.2020
Изграждане на умения за слушане.        ...
Повече
img

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ?

02.11.2020
КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ? Трудно ли се концентрира детето ви?...
Повече
img

DENVER II - скрининг тест на детското развитие

19.07.2020
DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. Тестът е це...
Повече
img

Детето пише грозно! Как да му помогна?

04.05.2020
Детето пише грозно! Как да му помогна? Все по-често в моя кабинет идват родите...
Повече
img

Как да определим водещата ръка на детето?

02.05.2020
Как да определим водещата ръка на детето? Защо е важно да знаем коя е водещата ръка на детето? Вся...
Повече
img

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

02.04.2020
ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ. Понят...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21.03.2020
РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН Децата със Синдром на Даун обикновено са изключи...
Повече
img

Дислексия

25.02.2020
Дислексия Какво е дислексия? - Дислексията е вродено или придобито нарушение в овладяванет...
Повече
img

18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО

13.02.2020
18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО Заекването е говорно нарушение, при което е затруднена плавно...
Повече
img

Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването

20.01.2020
Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването Заекването е нарушение, което засяга...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2020
За трета поредна година, от 02-08.03.2020г., се организира кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди....
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА /4-тата годинка/

02.01.2020
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/

11.12.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/ П...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА

29.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

20.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА През първата годинка на детето всички и всичко е насочено към неговото физич...
Повече
img

КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД?

14.11.2019
КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД? Много пъти са ме питали: “Кога да потърси...
Повече
img

НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ

31.10.2019
НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ   За повечето пациенти,  най-тежкото после...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА.

26.10.2019
РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА. ...
Повече